ÜMUMİ QAYDALAR

İstifadəçi saytda qeydiyyatdan keçən və ya elan verən zaman 4teker.az-ın qaydaları ilə tanış olub, oradakı qayda və öhtəlikləri qəbul edir. Qaydaların pozulması və ya istifadəçilərin çoxsaylı şikayətləri elanın və eyni zamanda onların sahiblərinin qeydiyyat hesablarının bloklanması ilə nəticələnə bilər. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bütün elanlar qaydalara çərçivəsində olmalıdır. Qaydalar pozulduğu təqdirdə elan blok oluna və ya silinə bilər.

Elanın yerləşdirilməsi

Bütün elanlar yoxlamadan keçir. Bu yoxlama həqiqi qaydalara uyğun olaraq aparılır.

Elanın müddəti 30 gündür. Elanın 30 günlük müddəti bitməyibsə, eyni nəqliyyat vasitəsini (bundan sonra NV) təkrar əlavə etmək qadağandır. 

Saytda olan elanda NV haqqında məlumatları və şəkilləri başqa NV-ə aid məlumatlara və şəkillərə dəyişmək qadağandır.

Saytda eyni zamanda eyni NV ayrı-ayrı elanlarda aşkar olunarsa, hər iki elan silinir.

Avtomobilin şəkilləri keyfiyyətli olmalı və heç bir qrafik proqramı tərəfindən redaktə edilmiş olmamalıdır.

NV-nin tam qiyməti qeyd olunmalıdır. Əgər NV kreditdədirsə, kredit şərtləri elanın təsvirində qeyd olunmalıdır. ilkin ödəniş məbləğini “Qiymət” xanasında qeyd etmək qadağandır.

Şəkillər

Elanda şəkillərin maksimal sayı 10-dur.  Elanda minimum üç şəkil olmalıdır: NV ön hissəsi, arxa hissəsi və salonunun tam ön hissəsi.

Şəkillərin minimal ölçüsü 800x600 pikseldir.

Şəkillər keyfiyyətli olmalıdır.

Nəqliyyat vasitəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində çəkilməlidir.

Şəkillərdə reklam xarakterli məlumat olmamalıdır.

Şəkillərdə əlaqə vasitələri göstərilməməlidir.

Şəkillərdə avtomobil hazırki vəziyyətində olduğu kimi göstərilməlidir.

Yad şəxslərin NV şəkillərinin və ya internetdən götürülən şəkillərin yerləşdirilməsi qadağandır!

Yerləşdirilmiş elandakı məlumatın həqiqiliyi haqda cavabdehliyi istifadəçi daşıyır.

Elanın təsviri

Təsvirdə olan məlumatda təhqiramiz ifadə və reklam xarakterli məlumat olmamalıdır.

Avtomobili təsvir edən mətndə hər hansı internet resursuna istinad (link) qadağandır.

 

4teker.az saytının Rəhbərliyi Qaydaların istənilən vaxt birtərəfli qaydada, öncədən məlumat vermədən (xəbərdarlıq etmədən) dəyişdirilməsi hüququnu özündə saxlayır.